Pasaportunu kaybeden Türkmenistan vatandaşları için LP- Türkmenistan’a dönmek için belge almak için gereken belgeler:

 1. Vatandaşın dilekçesi ve açıklama (Konsoloslukta yazılır),
 2. Pasaportunu kaybetmiş olduğu ya da çaldırdığına dair Polis müdürlükleri tarafından düzenlenen tutanak,
 3. Kimliğini tasdik eden belgelerin fotokopisi (pasaport, askeri kimlik, doğum belgesi),
 4. Geçici ikamet izninin (Oturma izni) fotokopisi,
 5. LP formu doldurulacak,
 6. 2 tane 3×4 boyutlu fotoğraf,

* Talep edilen örneklerin renkli ve A4 format kağıdında olması gerekmektedir.

Türkmenistan’a gitmek için dilekçe örneği

Türkmenistan’a dönmek için belge

Türkmenistanyň Türkiýe
Respublikasyndaky Ilçihanasyna

(Ankara ş.)
A R Z A
Men Türkmenistanyň raýaty // ýylda doglan,
______________________________________
häzirki wagtda
Türkiýe Respublikasynda bolýaryn, Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet
edaralary tarapyndan maňa resmileşdirilip berlen Türkmenistanyň raýaty bolup
durýandygymy tassyklaýan pasportymyň (ýitendigi, zaýalanandygy,
möhletiniň dolandygy) sebäpli, meniň şahsyýetimi, raýatlygymy,
Türkmenistanyň çäklerinde bolýan ýa-da ýaşaýan ýerime güwä geçýän
resminamanyň ýokdugyny göz öňünde tutup, maňa Türkmenistana dolanyp
barmak üçin şahadatnamanyň resmileşdirilip berilmegini Sizden haýyş
edýärin.
Meniň Türkiýedäki salgym: ___________________________


+90()___ // 20_ý (telefon belgisi) (goly)
Gerekli Resminamalar
□ Biometriki pasport (zagran) asyl nusgasy
□ Biometriki Surat (4 sany)
□ Raýatlyk pasportynyň (içerki) 1 sany nusgasy (0-1-2-3-nji, 9-10-njy sahypalary we soňky sahypa)
□ Dogluş hakyndaky şahadatnamasynyň 1 sany nusgasy
□ Konsullyk ýygymy üçin tölegi (telefon arkaly anyklamaly. +90 312 441 71 22/23/24
IBAN TR67 0006 4000 0024 2340 2593 54)
Adres: Koza Sokak. No:28, 06700 G.O.P/ANKARA.
T E R J I M E H A L
(Terjimehaly ýazmak üçin ýol görkeziji)
Familiýasy, ady we atasynyň ady? Doglan wagty we ýeri (welaýat, etrap, şäher, oba)? Milleti we
raýatlygy? Bilimi: umumy, ýörite, ýokary (haçan, haýsy ugry we nirede gutardy)? Häzirki wagtda
nirede okaýar? Işleýän ýeri? Haýsy hökümet sylaglaryny aldyňyz? Özüňiz ýa-da ýakyn garyndaşlaryň
jenaýat jogapkärçiligine çekildimi (eger .çekilen bolsa nirede, haçan, näme üçin, temmi çäreleri)?
Maşgala ýagdaýyňyz we maşgala agzalaryňyzyň (ene-ataňyzyň, öweý kakaňyzyň, öweý eneňiziň,
oglan dogalaryňyzyň, gyz doganlaryňyzyň, aýalyňyzyň, adamyňyzyň we çagalaryňyzyň
familiýalaryny, atlaryny, atasynyň adyny, doglan senesini we ýerini, işleýan ýerlerini we wezipelerini,
ýaşaýan salgysyny ýazyň)? Haçan, kim bilen we nirede nika baglanyşdyňyz? Familiýaňyzy, adyňyzy,
ataňyzyň adyny üýtgetdiňizmi, haçan, nirede we näme sebäpli? Sosial ýagdaýyňyz? Öý salgyňyz,
telefon belgiňiz?

Sene: / /2020 Gol: __
Türkmenistana dolanyp barmak
üçin şahadatnamany
resmileşdirmegiň tertibi
hakynda Düzgünnama goşundy
S O W A L N A M A
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Surat / Фото
30 х 40 mm
№ F.A.Aa / Ф.И.О.

 1. Doglan ýeri baradaky maglumatlary:
  Ýurdy, welaýaty, etraby/ şäheri
  Сведения о месте рождения: Страна,
  область, район / город
 2. Doglan senesi (güni, aýy, ýyly)
  Дата рождения (день, месяц, год)
 3. Jynsy / Пол
 4. Milleti / Национальность
 5. Raýatlygy / Гражданство
 6. Maşgala ýagdaýy / Семейное положение
 7. Bilimi we hünäri / Образование и
  специальность
 8. Işleýän ýeri we wezipesi / Место работы
  и должность
 9. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty
  baradaky doly maglumatlary (eger
  Türkmenistanyň raýatynyň pasporty
  resmileşdirilmedik bolsa, öňki SSSR-iň
  1974-nji ýylyň nusgasyndaky pasporty
  baradaky maglumatlary görkeziň)
  Сведения о паспорте гражданина
  Туркменистана (если не были
  документированы паспортом
  гражданина Туркменистана, то укажите
  сведения о паспорте гражданина СССР,
  образца 1974года)
 10. Türkmenistanyň raýatynyň biometriki
  maglumatly pasporty baradaky doly
  maglumatlar
  Полные сведения о биометрическом
  паспорте гражданина Туркменистана
 11. 21.10.1992-nji ýylda ýazgyda duran ýeri
  baradaky doly maglumatlary
  Полные сведения о месте прописки на
  21.10.1992г.
 12. Türkmenistanyň çäginden giden senesi,
  haýsy gözegçilik-geçiriş postunyň üsti
  bilen haýsy ýurda gidendigi baradaky
  maglumatlary
  Дата выезда за пределы Туркменистана,
  в какую страну выехал и через какой
  контрольно-пропускной пост
 13. Türkmenistanyň çäginden gitmeginiň
  maksady
  Цель выезда из Туркменистана
 14. Türkmenistanyň çäginden gitmeginden öň
  Türkmenistanyň çäginde ýazgyda duran
  ýeri baradaky doly maglumatlary
  Полные сведения о месте прописки на
  территории Туркменистана до выезда
  из Туркменистана
 15. Häzirki wagtda ýazgyda duran ýeri
  baradaky doly maglumatlar
  Полные сведения о прописке на данный
  момент
 16. Harby gullugy haçan, nirede, haýsy harby
  bölümde geçendigi baradaky
  maglumatlary
  Сведения о воинской службе: где,
  когда, в какой воинской части проходил
  воинскую службу
 17. Daşary ýurt döwletiniň harby,
  howpsuzlyk, polisiýa, adalat, diplomatik,
  beýleki döwlet häkimiýet we dolandyryş
  edaralarynda işe girendigi baradaky
  maglumatlary
  Сведения о поступлении лица на
  службу в органы безопасности,
  полиции, юстиции, дипломатическую
  службу или на работу в иные органы
  государственной власти и управления в
  иностранном государстве
 18. Beýleki daşary ýurt döwletiniň
  (döwletleriniň) pasporty (pasportlary)
  barmy? Doly maglumat
  Имеется (ют) ли паспорт(а) другого(их)
  иностранного(ых) государства? Полные
  сведения
 19. Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak
  üçin ýüz tutan bolsaňyz haçan, haýsy
  edara ýüz tutduňyz we netijesi
  Если обращались по вопросу выхода из
  гражданства Туркменистана, то когда, в
  какую организацию и результат
 20. Daşary ýurt döwletiniň çäginde
  ýaşamagyna hukuk berýän resminamasy
  baradaky maglumatlary:
  (wiza, wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşamak
  üçin ygtyýarnama, pasport we beýlekiler)
  Сведения о документе, дающего право
  на проживание в иностранном
  государстве: (виза, разрешение на
  временное или постоянное проживание,
  паспорт и другие)
 21. Ata-enesi baradaky maglumatlary:
  Atasynyň we enesiniň F.A.Aa., doglan
  senesi (güni, aýy, ýyly), doglan ýeri,
  21.10.1992-nji ýyla çenli ýazgyda duran
  ýeri baradaky maglumatlary
  Сведения о родителях: Ф.И.О., дата
  рождения (день, месяц, год), место
  рождения, место прописки на
  21.10.1992 года отца и матери
 22. Jenaýat jogapkärçiligine çekildiňizmi?
  (haçan, nirede, haýsy maddanyň esasynda
  nähili jeza çäresine mahrum edildiňiz?)
  Были ли вы привлечены к уголовной
  ответственности? (когда, где, по какой
  статье и какая мера уголовной
  ответственности?)
 23. Telefon belgisi, faks belgisi, elektron
  poçtasynyň salgysy
  Телефон, факс, адрес электронной
  почты
 24. Goşmaça maglumatlar we bellikler
  Дополнительные сведения и отметки
  Arza ýazýanyň goly/ Подпись заявителя: ___
  Doldurylan senesi (güni, aýy, ýyly) / Дата заполнения (день, месяц, год)__
Türkmenistan’a dönmek için konsolosluktan belge

Bir yanıt yazın