Bütün dünya ülkeleri vize almadan Türkiye’ye giriş yapamaz. Her ülke kendi ulusal çıkarları ve kanunları gereğince vize uygulama veya vizeden muafiyet gibi kanunlar çıkarabilir. Ülkemizde bu standartlarda bir kanun ile vize hakkında en iyi işleyişleri yürürlüğe koymuştur. Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

Hangi Yabancılar Türkiye’ye vize Alamazlar

  1. Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
  2. Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
  3. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
  4. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
  5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
  6. Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
  7. Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar
  8. Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
  9. Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler 
Türkiye vizesi kimlere verilmez?

Bir yanıt yazın