Yabancılar için genel sağlık sigortası fiyatları

 • 18 – 25 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 143 ₺
 • 26 – 30 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 185 ₺
 • 31 – 35 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 200 ₺
 • 36 – 40 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 200 ₺
 • 41 – 50 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 300 ₺
 • 51 – 60 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 410 ₺
 • 61 – 65 (yaş) yabancı sigorta fiyatı 610 ₺ 

Genel Sağlık Sigortasından yararlanacak yabancı uyruklular kimlerdir?

 1. Karşılıklılık esası dikkate alınmak şartıyla;
 2. Oturma izni almış,
 3. Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan,
 4. Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz bir yılı geçen ve bu tarihten itibaren talepte bulunan yabancı ülke vatandaşları genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortasına başvurması zorunlu mudur?

Hayır, yabancı uyruklu vatandaşlar talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilirler.

Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmak için nereye başvuru yapması gerekmektedir?

Yabancı uyruklu kişilerin adreslerinin bulunduğu yere en yakın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi evraklar ile başvuru yapması gerekmektedir?

İkamet izin belgesi,

İlgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,

Taahhütname formu

Yabancı uyruklu kişiler hangi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir?

Yabancı uyruklu kişilerin; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları dışında kalan diğer hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır. 4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanlığı

Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?

 • Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
 • Eşleri,
 • 18 yaşını doldurmamış çocukları,
 • Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları
 • Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
 • Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
 • Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?

Bu kapsamda tescil edilen yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıların, Oturma izinlerinin sona erdiği, Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı oldukları, Başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları, Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılır.

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı olurlar?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanındıkları tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan kişiler 1 ay içerisinde Kurumumuza bildirilerek genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri ilgili kurumlar tarafından ödenir. T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 5

Yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girer mi?

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?

Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?

Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin 4’üdür. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılanların bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tescil tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Asgari ücrette meydana gelecek değişiklikler nedeniyle oluşacak prim farkları, değişikliğin uygulanmaya başlandığı ayın sonuna kadar Kuruma ödenir. Her Ocak ayında asgari ücret değişikliği yapılmakta olup öğrencilerin bu zaman diliminde ödeyecekleri prim tutarlarını takip etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler için bir yıllık tescil yapılmakta ve bir yıllık prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.

18 yaşından küçük yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl başlatılır?

Bu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, yabancı uyruklu öğrenciyi getiren kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülebilir. Ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerden gerek 18 yaş altı gerekse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin talepler veli/vasi ya da Türkiye’ye getiren kurum/kuruluşlarca yerine getirilebilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları, öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

KAYNAK: goc.gov.tr/files/files/SGK_KITAPCIK_tr-1.pdf

yabancılar için genel sağlık sigortası ücretleri

Bir yanıt yazın