Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Ne Kadar Sürede Belli Olur?

Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları ile evli olan yabancıların Türk vatandaşlığına başvuru hakları vardır. Türkiye’de evlilik yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanılması için en az 3 yıl evlilik şartı aranmaktadır. Evliliklerinde 3.cü yılı dolduran yabancı eşler Türk vatandaşlığına vaşvuru hakkı kazanmaktadırlar. Yabancının evlilik yolu ile Türk vatandaşı olma şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununun 16. maddesine göre düzenlenmiştir. Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca: Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir

Evlilikle Türk vatandaşlığına geçiş

Evlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca: Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; Aile birliği içinde yaşama,Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 
 • Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
 • Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.  

Türkle evli olan yabancıların Vatandaşlık İçin Hazırlayacağı Evraklar

 1. Başvuru Formu (VAT-6),
 2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 4. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 5. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 7. Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.


Türkle Evli Olan Yabancıların İzleyeceği Yollar


Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır. abancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri

Nüfus Hizmetleri uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.

Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

Evlilikle Türk Vatandaşlığı İçin Başvuru Formu Örneği

Evlilik yoluyla Türk vatandalşı olarak yabancılar için Evlilik ile Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu indirerek doldurması gerekmektedir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşı olma şartları, Türkle evli olana Türk vatandaşlığı, Yabancıyla evlilikte Türk vatandaşlığı alma, Evlilik için Türk vatandaşlığı alma, Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazandı, Türk vatandaşı ile evli olan yabancı, Yabancılar Evlenme İle Vatandaşlık Alabilir mi?, Türk vatandaşı ile evli yabancıların Hakları, Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık İşlemleri, Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu, Türk vatandaşlığı için ne gerekli?, evlilikle türk vatandaşlığı kazanma, evlilikle türk vatandaşı nasıl olunur?, Evlilikle Türk vatandaşlığına geçiş

Türkle evlenen yabancı türk vatandaşlığını nasıl kazanır?

Türkle evlenen yabancı türk vatandaşlığını nasıl kazanır?” üzerine 2 düşünce

Bir yanıt yazın