Pre slovenských občanov sa povolenie na pobyt vybavuje v Turecku. Pre povolenie na pobyt musíte vstúpiť do Turecka. Môžete získať povolenie na pobyt na 1 rok. Občania Slovenska v Turecku si môžu dohodnúť pobyt online. doklady o povolení na pobyt pre slovenského občana; Zdravotné poistenie, pas, 4 fotografie, formulár žiadosti o povolenie na pobyt, potvrdenie o poplatku, notársky overená nájomná zmluva.

Žiadosť o povolenie na pobyt pre občana SR

V Turecku môžete získať povolenie na pobyt. V Turecku môžete zostať na základe žiadosti o povolenie na krátkodobý pobyt do 5 rokov. V Turecku získať povolenie na pobyt. V Turecku môžete zostať na základe žiadosti o povolenie na krátkodobý pobyt do 5 rokov. Formulár žiadosti o povolenie na pobyt, Originál a fotokópia pasu alebo náhradného dokumentu, Dve fotografie pasového formátu, Vyhlásenie, že máte dostatočné a pravidelné finančné prostriedky počas pobytu (je to uvedené vo formulári žiadosti. Administratíva si môže vyžiadať podporné dokumenty).

Povolenie na pobyt Turecko Slovensko

Povolenie na pobyt pre občana SR

Úradný doklad preukazujúci, že bydlisko patrí žiadateľovi, Predloženie predchádzajúceho povolenia na pobyt, pozývací list alebo podobné dokumenty, ktoré je potrebné získať od osôb alebo spoločností, ktoré je potrebné kontaktovať na žiadosť Správy, Platné zdravotné poistenie (do úvahy sa berie jedno z nasledujúcich dostatočná): Zdravotná starostlivosť v Turecku v rámci bilaterálnych zmlúv o sociálnom zabezpečení Od cudzincov, ktorí vlastnia nehnuteľný majetok, sa vyžaduje doklad preukazujúci, že môžu využívať služby, potvrdenie od inštitúcie sociálneho zabezpečenia, súkromné ​​zdravotné poistenie pokrývajúce predĺženú dobu v Turecku. Vyžaduje sa pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si v Turecku nadviažu obchodné spojenie alebo podnikajú.

Içozat ʙaroi zisti şahrvandoni Toçikiston dar Turkija

Bir yanıt yazın