Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Türkiye’den çeşitli sebeplerle deport olmuş bir yabancı Türkiye’ye hangi şartlarda giriş yapabilir. Deport olmuş Türkmen vatandaşı hangi şekilde Türkiye’ye gelebilir? Türkiye’ye giriş yasağı olan Özbekistanlıların deportu nasıl kalkmaktadır. Türkiye’de terör, adi suçlara vb karışmamış yabancılar Çalışma İzni Yaptırarak Türkiye’ye giriş yapabilirler. Türkiye’de bulunan bir yakını kendisine mesela ev hizmetlerinde çalışacağı bir iş temin ederse Türkiye’den çalışma izni davetiyesi gönderilerek Çalışma Bakanlığı bu başvuruyu kabul ederse Türkiye’ye giriş yapabilir.

Deport olmuş yabancı Türkiye'ye Nasıl Geri gelebilir?

Çalışma İzni Yapılırsa Deport Kalkar mı?

Deport kaldırmak için çalışma izni davetiyesi gönderebilirsiniz. Türkiye’de terör suşlarına karışmamış veya fuhuştan deport olmamış olanlar kanunlara bakılarak çalışma izni ile Türkiyeye gelebilir. Türkiye’den ceza parası ödemeden çıkış yapan yabancılara Çalışma İzni davetiyesi yapılabilir. Çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için Türkiye’den noter onaylı bir çalışma izni davetisi ile belirli süreli iş sözleşmesi düzenlenmesi gerekmeketdir. Bu evrakları Yabancı ülkede yaşayan kişiye göndermelisiniz. Daha sonra yabancı bu evraklarla Türk Konsolosluğuna giderek referans numarası alır.

Deport (Sınır Dışı Etme) Nedir?

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sınır Dışı Etme Kararı; YUKK’nun 54 üncü maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında uygulanır. Kanunun açık lafzı gereği bu karar sadece valiliklerce alınabilir. Sınır dışı etme kararının değerlendirme ve karar aşaması en fazla 48 saat sürer.

Yabancılar Neden Deport Edilir?

 1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a),
 2. Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
 3. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
 4. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),
 5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
 6. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),
 7. İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
 8. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
 9. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
  Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
 10. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı),
 11. Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
 12. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j).
  (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler
 13. (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

Deport Edilen Yabancıların Biletini Kim Alır?

Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir. Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Deport oldum Türkiye’ye nasıl girebilirim?

Masrafların yabancı tarafından karşılanamadığı durumlar için konulacak tahdit, niteliği itibariyle bir sınırlama sebebidir. Yabancı hakkında başka bir yasak konulmamışsa, masrafları ödemesi şartıyla sınırlama kaldırılacaktır ve ülkeye girişine izin verilecektir. Sınır dışı etme sebebiyle gerçekleşen masraflar 6183 sayılı kanunun birinci maddesi gereği bir amme alacağıdır ve maliye veznelerince tahsil edilecektir. 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği, borçlu yabancı memlekette bulunduğundan, bu alacak için zamanaşımı işlemeyecektir. Bu sebeple yabancı hakkında süresiz bir tahdit girilmesine engel bulunmamaktadır.
Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür.

Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan vatandaşlarına deport kaldırma. Türkiye’den deport edilenlerin genel olarak deport süresi 5 yıldır.

Deport olmuş yabancı Türkiye’ye Nasıl Geri gelebilir?

Deport olmuş yabancı Türkiye’ye Nasıl Geri gelebilir?” üzerine 6 düşünce

Bir yanıt yazın